Disclaimer


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website van VS2 Bedrijfsondersteuning (verder genoemd: "VS2") besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: "de informatie") op de site onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van VS2. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

VS2 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is VS2 niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

Fotografie : © VS2 Bedrijfsondersteuning, Hoofddorp.
Kopie van fotowerk en ander materiaal en publicatie hier van, ook bij aanbieding door derden, is alleen toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming van VS2, en is naamsvermelding verplicht. Ook kopiŽren van digitale foto's voor gebruik van internet of welke media dan ook, is niet zonder toestemming van VS2 toegestaan en is strafbaar

VS2 conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens welke worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketing doeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiŽle instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.